Přihlášení do RIS

Další krok vpřed v boji proti rybožravým predátorům

Český rybářský svaz již řadu let bije na poplach a snaží se donutit odpovědné úředníky k řešení problémů, které způsobují kormoráni a další rybožraví predátoři.

Ze všech rybožravých predátorů vyskytujících se v České republice představuje největší hrozbu pro rybářství právě kormorán velký. Přesněji řečeno nejvíce škodí tažná hejna kormoránů zimující v ČR.

Nejzásadnější škody vznikající na genofondu ryb jsou nevratné, proto se Zpč. ÚS snaží alespoň zmírnit škody plašením a odstřelem kormoránů. V rámci této snahy získal Zpč. ÚS povolení (poprvé již v r. 2013) k rušení a usmrcování kormorána velkého (rozhodnutí o stanovení odchylného postupu) na území Karlovarského a Plzeňského kraje. Na většinu revírů se podařilo získat i povolení od obcí s rozšířenou působností.

Dne 1. listopadu 2018 vstupuje v platnost nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Velmi podstatnou novinkou v tomto nařízení, která se týká odstřelu kormorána velkého je §41a Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého.

Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně přírody a krajiny. K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého se přikládá rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře.  Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého lze poskytnout za každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí, jejíž předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 žádosti o poskytnutí finančních prostředků poskytovaných uživatelům honiteb. Finanční příspěvek je stanoven na 500Kč.  Postup vyplácení náhrad bude upřesněn v nejbližší době.

Doufáme, že finanční příspěvek bude myslivcům dostatečně kompenzovat náklady na odstřel kormoránů a přejeme „Lovu zdar!“