Přihlášení do RIS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., Západočeský územní svaz
Tovární 5
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 223 569

        +420 602 321 168

IČ:        00434124
DIČ:  CZ00434124
Bankovní spojení: KB Plzeň - č. ú. 4845650257/0100
IBAN: CZ2401000000004845650257

E-mail: us_zavinac_crsplzen.cz

Web: www.crsplzen.cz

ID datové schránky: zasm3mw

ČRS, z. s. Západočeský územní svaz je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42810.

Sekretariát Výbor ÚS Územní dozorčí komise

SEKRETARIÁT ÚS

ZAMĚSTNANCI ÚZEMNÍHO SVAZU


Jméno
Funkce v ÚS
Email
Martin Bílý
jednatel
bily_zavinac_crsplzen.cz
Petr Dimitrov
rybářský technik
dimitrov_zavinac_crsplzen.cz
Ing. Hynek Dort  
rybářský technik
dort_zavinac_crsplzen.cz
Marcela Šímová, DiS.
sekretariát
simova_zavinac_crsplzen.cz
Veronika Čečková
ekonomka
ceckova_zavinac_crsplzen.cz
  Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.
Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno
Funkce v ÚS
Email
Ing. Jan Štípek
předseda
stipek_zavinac_crsplzen.cz
JUDr. Alexander Šíma
místopředseda
a.sima_zavinac_centrum.cz
Michal Blahůšek
místopředseda, předseda odboru pro propagaci
michal.blahusek_zavinac_seznam.cz
Martin Bílý
jednatel
bily_zavinac_crsplzen.cz
Petr Dimitrov
hospodář
dimitrov_zavinac_crsplzen.cz
Ing. Petr Votípka
zástupce hospodáře
votipka_zavinac_klatryb.cz
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
místopředseda, zástupce sportovních odborů a odboru mládeže
mach_zavinac_crsplzen.cz
Zdeněk Hanzlíček
člen VÚS
hanzlicek.zdenek_zavinac_iol.cz
Lumír Pála
člen VÚS
lumpala_zavinac_seznam.cz
Jan Bauer
člen VÚS
bauer.ho_zavinac_seznam.cz
Martina Vlčková
předsedkyně ekonomické komise
info_zavinac_ucetni-vama.cz
Mgr. Milan Platzer
člen VÚS
platzer.milan_zavinac_gmail.com
Václav Voříšek
člen VÚS
info_zavinac_crscheb.cz

 1) Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho
záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní
konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech,
které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní
konferenci. Svolává jej předseda územního svazu.
2) Výbor územního svazu schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní
závěrku.
3) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby
místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a
hospodaření na rybářských revírech.
4) Výbor územního svazu přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedených
ve zprávě územní dozorčí komise.
5) Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí na návrh předsedy ze svého středu
místopředsedu (popř. místopředsedy) a další funkcionáře; nebyl-li některý z návrhů
předsedy schválen, nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhují místopředsedu
(místopředsedy) a další funkcionáře členové výboru územního svazu. Předseda
územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o
obsazení pozice jednatele územního svazu z členů ČRS, který je z titulu této pozice
členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru
územního svazu.
6) Výbor územního svazu pověřuje (jmenuje) podle § 5 odst. 5 jednoho příkazce územního
svazu, jeho jediného zástupce a volí tříčlenný kárný senát a jeho náhradníky z členů
ČRS.
7) Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném
rozsahu.
8) Sekretariát výboru územního svazu je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu
odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu
v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.


ÚZEMNÍ DOZORČÍ KOMISE

Jméno
Funkce v ÚS
Email
Roman Moulis
předseda DK
moulis_zavinac_crsplzen.cz
Jiří Matz
člen DK
Jaromír Obdržálek
člen DK
Petr Soukup
člen DK
Miloslav Vrba
člen DK
Jiří Polák
člen DK

  1) Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své
  činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá
  územní konferenci.
  2) Členové územní dozorčí komise volí na svém prvním zasedání ze svého středu
  předsedu.
  3) Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu
  a jeho orgánů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc dozorčím komisím místních
  organizací.
  4) Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech
  schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a
  seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol a předkládá výboru územního svazu
  návrhy k přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
  5) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace,
  provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může
  přizvat ke spolupráci odborníky.
  6) Územní dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích i bez souhlasu těchto
  jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní
  organizace.
  7) Členové dozorčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se
  kterými se při kontrolní činnosti seznámili, pokud se nejedná o povinnost poskytnout
  informace dle právního předpisu.