Přihlášení do RIS

Metodický pokyn pro zápis DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ v přehledu o úlovcích

Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu ryb)

        Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

        Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné nebo osmimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

        V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

        Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

        Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

Příklad:

Revír 411 042 Kouřimka 1

Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru – nádrž č. 2 Poboří, kde ulovil kapra (45 cm, hmotnost 2,2 kg). V Evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně: 

Datum

Číslo revíru

Podrevír

Druh

ks

kg

cm

20. 6.

411 042

 ----------

----------

----

------

------

20. 6.

411 042

2

kapr

1

2,2

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

        Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

        V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

        V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

        Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

        Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala. 

Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 411 042 Kouřimka 1, jeho podrevírech č. 2 – Poboří, č. 3 – Pečky, na revíru č. 401 017 Vltava 5 a na revíru č. 481 501 ÚN Orlík. Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

 

Revír

číslo

podrevíru

1

kapr

…..

Počet docházek

číslo

název

ks

kg

ks

kg

411 042

Kouřimka 1

 

4

8

 

 

5

411 042

Kouřimka 1

2

3

10

 

 

6

411 042

Kouřimka 1

3

1

2,2

 

 

2

401 017

Vltava 5

 

 

 

 

 

3

481 501

ÚN Orlík

 

2

4,8

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

10

25

 

 

20

 

 Postup v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

        Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplní všechny řádky v Evidenci docházek a úlovků nebo v Sumáři docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu), může si bezplatně vyžádat u příslušné MO ČRS nový úlovkový lístek.

        Tento nový úlovkový lístek označí tak, aby se dal jednoznačně přiřadit k již vydané povolence k lovu ryb. Označením je míněno vypsání údajů v oddílu I povolenky k lovu ryb (doba platnosti, jméno, příjmení, titul držitele, datum narození, trvalý pobyt, člen MO ČRS) a vypsání čísla povolenky v místě pro nalepení povolenky. Jako číslo povolenky se vypíše číslo uvedené na nalepovací části vydané povolenky s uvedením, že se jedná o přílohu k vydané povolence k lovu. Příklad: Příloha č. 1 k povolence k lovu ryb č. 82111 12 00001.