ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., Západočeský územní svaz
Tovární 5
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 223 569

        +420 602 321 168

IČ:        00434124
DIČ:  CZ00434124
Bankovní spojení: KB Plzeň - č. ú. 4845650257/0100

E-mail: us_zavinac_crsplzen.cz

Web: www.crsplzen.cz

ID datové schránky: zasm3mw

ČRS, z. s. Západočeský územní svaz je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42810.

Sekretariát Výbor ÚS Územní dozorčí komise

SEKRETARIÁT ÚS

ZAMĚSTNANCI ÚZEMNÍHO SVAZU


Jméno
Funkce v ÚS
Email
Martin Bílý
jednatel
bily_zavinac_crsplzen.cz
Petr Dimitrov
rybářský technik
dimitrov_zavinac_crsplzen.cz
Ing. Hynek Dort  
rybářský technik
dort_zavinac_crsplzen.cz
Marcela Šímová, DiS.
sekretariát
simova_zavinac_crsplzen.cz
Veronika Čečková
ekonomka
ceckova_zavinac_crsplzen.cz
  Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.
Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno
Funkce v ÚS
Email
Ing. Jan Štípek
předseda
stipek_zavinac_rybsvaz.cz
JUDr. Alexander Šíma
místopředseda
sima_zavinac_rybsvaz.cz
Michal Blahůšek
místopředseda, předseda odboru pro propagaci
michal.blahusek_zavinac_seznam.cz
Martin Bílý
jednatel
bily_zavinac_crsplzen.cz
Petr Dimitrov
hospodář
dimitrov_zavinac_crsplzen.cz
Ing. Petr Votípka
zástupce hospodáře
votipka_zavinac_klatryb.cz
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
místopředseda, zástupce sportovních odborů a odboru mládeže
mach_zavinac_crsplzen.cz
Zdeněk Hanzlíček
člen VÚS
hanzlicek.zdenek_zavinac_iol.cz
Lumír Pála
člen VÚS
lumpala_zavinac_seznam.cz
Jan Bauer
člen VÚS
bauer.ho_zavinac_seznam.cz
Martina Vlčková
předsedkyně ekonomické komise
info_zavinac_ucetni-vama.cz
Mgr. Milan Platzer
člen VÚS
platzer.milan_zavinac_gmail.com
Václav Voříšek
člen VÚS
info_zavinac_crscheb.cz

 Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci. 

Svolává jej předseda územního svazu.
Výbor územního svazu je v případě § 5 odst. 8 kárným orgánem druhého stupně.
Výbor ÚS schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní  závěrku.
Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.
Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře; nebyl-li některý z návrhů předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhujímístopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře členové výboru územního svazu. Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu z členů ČRS, který je z titulu funkce členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru územního svazu.

ÚZEMNÍ DOZORČÍ KOMISE

Jméno
Funkce v ÚS
Email
Roman Moulis
předseda DK
moulis_zavinac_crsplzen.cz
Jiří Matz
člen DK
Jaromír Obdržálek
člen DK
Petr Soukup
člen DK
Miloslav Vrba
člen DK
Jiří Polák
člen DK

    Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá územní konferenci.

    Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

    Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

    Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace, provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.

    Územní dozorčí komise je v případě § 5 odst. 6 kárným orgánem prvního stupně.