Přihlášení do RIS

Evropsky významná lokalita Střela: monitoring ryb v roce 2023

Obrázek3.jpg

V souvislosti s realizací národního projektu s názvem „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice″, proběhl monitoring mihule potoční a vranky obecné na řece Střele.

Evropsky významná lokalita (EVL) Střela zahrnuje tok řeky Střely od silničního mostu v Poříčí po nádrž Žlutice. Pod Žluticemi Střela meandruje v širokém údolí. Až do Chyše je koryto místy zarostlé, v korytě s četnými padlými stromy. Řeka pokračuje stále úzkým korytem s ostrými meandry až do Rabštejna. V toku se vytvářejí bahnito-písčité náplavy. Tok je obýván charakteristickou vodní faunou menší řeky pstruhového pásma, rybí obsádka je ovlivněna rybářským hospodařením i blízkostí vodárenské nádrže Žlutice. V části úseku toku Střely vymezené EVL jsou zjištěny výskyty těchto mihulí a ryb: mihule potoční (Lampetra planeri), pstruh obecný (Salmo trutta), vranka obecná (Cottus gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), lipan podhorní (Thymallus thymallus), parma obecná (Barbus barbus) a pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss). Mihule potoční je přítomna mozaikovitě v celém úseku EVL mimo přímo navazující část toku pod přehradou ve Žluticích. V území EVL má střední početnost, s ubývajícím výskytem k městu Žlutice při postupu proti proudu. Populace vranky obecné je vitální v celém úseku EVL. (Sikora a Nebesař, 2015)  

V roce 2023 byly v EVL Střela byly loveny 3 profily, a to v termínu 11. 8. 2023. V rámci tohoto lovu byla v toku zjištěna přítomnost osmi druhů ryb a jednoho druhu mihule: mihule potoční, pstruh obecný, lipan podhorní, plotice obecná, perlín ostrobřichý, střevle potoční, mřenka mramorovaná, okoun říční a vranka obecná.

Nejpočetnějšími druhy byla střevle, vranka a pstruh. Sikora a Nebesař (2015) v EVL uvádí výskyt dalších dvou druhů ryb – pstruha duhového a parmy obecné, které v tomto průzkumu nalezeny nebyly. Podrobnosti o počtu ulovených druhů jsou uvedeny v tab. 1. Mihule potoční byla zjištěna ve dvou profilech, v profilech STŘ 1 a STŘ 2 v nižších početnostech kolem 1–2,5 j.m-2.

Tab. 1: Počty (N1) ulovených druhů ryb v EVL

profil

STŘ 1 Čichořice

STŘ 2 Chyše

STŘ 3 Záhořice

druh

N1 (ks)

N1 (ks)

N1 (ks)

pstruh obecný (Salmo trutta)

14

12

7

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

6

1

2

plotice obecná (Rutilus rutilus)

 

 

 

 

4

perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)

1

střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

158

68

30

mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)

1

1

 

okoun říční (Perca fluviatilis)

 

 

1

vranka obecná (Cottus gobio)

99

52

4

Celkem

278

134

49

V rámci realizovaných průzkumů byly zjištěny následující faktory s potenciálním, popř. prokazatelným negativním vlivem na populace ryb: V několika úsecích EVL bylo zjištěny pozůstatky po razantních zásazích do koryta toku – regulace, bagrování substrátu a jeho ukládání do břehů. V rámci takovýchto zásahů může docházet jednak k přímému usmrcování vodních obratlovců (mihule, ryby) a jednak v důsledku nežádoucích změn charakteru toku a jeho břehů (likvidace jemnozrnných sedimentů, snižování hloubkové diverzity i diverzity proudění, snižování úkrytové kapacity koryta a změna charakteru břehů) i k dlouhodobějšímu snížení atraktivity takového úseku pro řadu živočichů: odtěžením jemnozrnných sedimentů se snižuje atraktivita pro mihule, snížení úkrytové kapacity a diverzity toku obecně má negativní dopady na všechny druhy ryb. Na toku je v současnosti několik příčných překážek znemožňující migraci mihulí. Populace je tak fragmentována do několika subpopulací.

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více