Přihlášení do RIS

Každoroční hospodářské závěrky zahájeny

Pro člena ČRS je to samozřejmá věc – přijde do své místní organizace a zaplatí členskou známku a povolenku k rybolovu. Nejprve se ale musí povolenky a známky do místních organizací dostat. A to nastane při každoročních hospodářských závěrkách.

Ty letošní byly zahájeny  v pondělí 25. listopadu v sídle Západočeského územního svazu ČRS v Plzni.

Podívejme se, jak závěrky probíhají. Před 10 lety byl jejich obsah poměrně široký - místní organizace vyúčtovávaly zarybnění revírů, předkládaly výsledky chovu ryb, vracely neprodané povolenky a členské známky a předávaly požadavky na rybí násady pro další rok. To už patří historii, dnešní praxe je jiná. Po zavedení jednotného informačního systému LIPAN v rámci územního svazu v roce 2009 byla postupně většina zmíněných agend převedena do tohoto systému a tím velmi výrazně zracionalizována. Povolenky a členské známky z předchozího roku jsou prostřednictvím IS LIPAN vyúčtovány a fyzicky předány ještě před konáním závěrek. Požadavky a nabídky násad na další rok a stejně tak informace o hospodaření na chovných rybnících předávají MO také před závěrkami (v jejich průběhu se ojediněle řeší opožděná hlášení, zpřesnění či zjištěné nedostatky). Obsah závěrek proto již několik let spočívá prakticky jen v předání členských známek, povolenek k rybolovu se soupisy revírů a také kupónů pro platbu jednotného příplatku k povolence ve výši 500,- Kč, který představuje náhradu za brigády. Pro vysvětlení – tato vybraná částka (10 – 11 mil. Kč) je převedena na účet územního svazu, který ji následně bezezbytku přerozdělí podle schválených parametrů místním organizacím. Závěrky tedy dnes probíhají velmi rychle – hned první den bylo pozváno a v klidu „odbaveno“ 16 místních organizací. O to více času je pak na diskusi o různých problémech, s nimiž se MO setkávají, o svazových záležitostech a je prostor i na odborné poradenství. Hladkému průběhu přispívá i pečlivá příprava. Pracovníci sekretariátu územního svazu mají povolenky a členské známky přichystané pro všechny místní organizace předem, před zahájením závěrek. Pokud „klapne“ ihned poté provedená inventura (což musí), je následné převzetí tiskovin ze strany místních organizací bezproblémové, protože chyby jsou vyloučeny. Jen pro zajímavost – v rámci závěrek se předají západočeským místním organizacím ČRS členské známky a povolenky v hodnotě 74,7 mil. Kč. Připomínat, že evidence povolenek i známek je v místních organizacích i na územním svazu zcela přesná je nadbytečné. Žádná z nich nemůže uniknout závěrečnému vyúčtování – za prodané povolenky a známky je zaúčtován příslušný finanční příjem, neprodané jsou fyzicky vráceny, vše musí na korunu a kus souhlasit. Menší část hospodářských závěrek probíhá v budově územního svazu v Plzni (16 MO z Plzně a bližšího okolí), většinu, tzn. 39 místních organizací, navštíví pracovníci sekretariátu v jejich MO nebo u nejbližších sousedů. Tato dlouhodobá praxe výrazně šetří čas funkcionářů MO, vždyť někteří to mají do Plzně i přes 100 km. Sekretariát ÚS proto doveze vše potřebné, včetně různých dalších materiálů až do MO.

Roční hospodářské závěrky jsou důležitou příležitostí k neformálnímu setkání se zástupci místních organizací. I letos probíhaly od prvního dne živé diskuse na různá témata, například - možnosti náhrad škod způsobených vydrou na rybochovných zařízeních, práce s mládeží a její dotační podpora, připravované úpravy zarybňovacích plánů rybářských revírů, častější zarybnění rybářských revírů v průběhu roku, otázka možného zvýšení jednotné náhrady za brigády, motivace MO k chovu reofilních a dravých ryb na úkor produkce kapra, situace na pstruhových vodách, smysluplnost limitů úlovků a další.

Hospodářské závěrky skončí 5. prosince 2019 a tímto datem budou místní organizace plně vybaveny na výdej povolenek pro rok 2020. Rybářům jen připomínáme, že platnost povolenky k rybolovu pro rok 2019 je prodloužena až do 10. ledna 2020. Tím není dotčena zásada, že povolenku pro další rok je možné vydat až po vrácení povolenky za rok předchozí.