Přihlášení do RIS

Mimořádná manipulace na vodním díle České Údolí – rybářský revír 431043 Radbuza 1 B

P3113589.jpg

Zveřejňujeme informaci o schválení mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B.

Dne 24. 6. 2020 bylo veřejnou vyhláškou schváleno provedení mimořádná manipulace na vodním díle České Údolí na významném vodním toku Radbuza, ř. km 6,900. Důvodem mimořádné manipulace je provedení stavebních prací v rámci akce „Plzeň-Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše″. Součástí akce je sanace spodní stavby mostu, pro jejíž provedení je nutné zajistit snížení hladiny vody v nádrži České Údolí na kótu 310,80 m. n. m.

 

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):

  • Od 1. 9. 2020 (úterý) zahájení snižování hladiny vody v nádrži z aktuální provozní úrovně (při běžném režimu 313,60 m n. m. s provozní tolerancí +/- 20 cm) na kótu 310,80 m n. m.
  • Rychlost snižování hladiny vody v nádrži bude manipulacemi udržována do hodnoty 15 cm/den s maximální přípustnou tolerancí + 5 cm/den, pokud to hydrologické podmínky umožní.
  • V období od 20. 9. 2020 do 11. 11. 2020 udržování hladiny vody v nádrži na kótě 310,80 m n. m. s provozní tolerancí +/- 20 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní. Odtok z nádrže bude přibližně korespondovat s přítokem, přičemž v případě výskytu významného hydrologického sucha (přítok nižší než 0,98 m3/s) tak nebude moci být zajišťován předepsaný minimální odtok z nádrže.
  • Od 11. 11. 2020 (středa) zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení běžné provozní hladiny 313,60 m n. m. (+/- 20 cm). Plnění zásobního prostoru nádrže bude probíhat zadržováním části přítoku nad hodnotou stanoveného minimálního odtoku z nádrže (0,98 m3/s), přičemž při nižším přítoku do nádrže bude tento celý převáděn do koryta pod VD a plnění nádrže bude přerušeno do zlepšení hydrologické situace v povodí Radbuzy. Při těchto manipulacích se nezohledňují krátkodobé výkyvy přítoku (přirozené či umělé), uvažuje se s hodnotami denních průměrů.
  • Manipulace bude ukončena při dosažení hladiny vody v nádrži na kótě 313,60 m n. m., nejdéle však do 31. 1. 2021.
  • Po dobu udržování snížené hladiny vody v nádrži (310,80 m n. m. +/- 20 cm) budou obě klapky přelivu sklopeny a přelivná hrana klapek udržována v rozmezí 310,60 m n. m. (úplné sklopení klapek) až 310,80 m n. m. Pokud by došlo po tuto dobu k výskytu povodňové události, nebude s klapkami přelivu manipulováno a veškerý přítok bude přelivem neovladatelně převáděn pod VD. V případě, pokud by hladina vody v nádrži i za tohoto stavu dosáhla hladiny 313,60 m n. m. (odpovídá průtoku cca Q100) bude dále manipulováno podle ustanovení kapitoly C.2.2, resp. C.3 platného manipulačního řádu.
  • V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů – např. škeble říční, bude při vypouštění nádrže z preventivních důvodů přítomen biologický dozor, který zajistí transfer nalezených jedinců na nejbližší vhodné místo v zátopě nádrže, nebo na přítoku.
  • Výtok z vyrovnávací nádrže bude na odtokové části částečně zahrazen k zajištění biotopu obojživelníků.