Přihlášení do RIS

Ochrana přírody sleduje vranky a mihule

 Mihule.jpg

Od roku 2007 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v pravidelných tříletých intervalech na vybraných lokalitách monitoruje populace vybraných zvláště chráněných druhů ryb a kruhoústých. V Plzeňském kraji to jsou vranka obecná a mihule potoční, a to na Hadovce, Jelence, Klabavě, Lužním potoce, Mži, Ostružné, Radbuze a Skořickém potoce, na dohromady 24 stabilních profilech o délce 100 m toku. Cílem je dlouhodobě sledovat změny početnosti a věkovou strukturu zájmových druhů. Během odlovu prováděného pomocí elektrického agregátu se v celém profilu zaznamenává přítomnost všech druhů ryb a mihule potoční, počty a délky jednotlivých exemplářů. Loveny jsou především drobnější toky, takže nejpočetnějšími druhy bývají pstruzi potoční a právě vranky obecné. Setkáváme se ale i s jinými rybami, některými vítanými jako střevle potoční nebo mník jednovousý, jinými ovšem méně potěšujícími jako nepůvodní, invazní střevlička východní a karas stříbřitý.

V letošním roce byl monitoring proveden na Mži a Lužním potoce na Tachovsku (6 profilů) a na Klabavě na Rokycansku (3 profily). Oba sledované druhy byly nalezeny ve všech profilech kromě jediného, na Klabavě, kde chyběla mihule potoční. V tomto úseku byl zároveň zjištěn výrazný úbytek písčitých náplavek, které jsou nezbytné pro vývoj minoh – larev mihulí. Na druhou stranu byla na Klabavě zjištěna početná populace střevle potoční, která z řady našich potoků zcela vymizela. Dalším pozitivním zjištěním letošních rybolovů je nález raka říčního v Lužním potoce nedaleko obce Lesná na Tachovsku.  Početná populace raka říčního žijící v horní části povodí Mže totiž v nedávné době z neznámých příčin vymizela, úbytek byl mimo jiné zdokumentován rovněž díky monitorování ryb a mihulí AOPK ČR. Nález živého jedince v roce 2020 dává určitou naději, že populace přeci jen zcela nevymřela a mohla by být znovu obnovena.

Pro ochranu zvláště chráněných druhů je důležité dlouhodobě sledovat jejich početnosti a populační parametry. Jediný způsob, kterým je v současné době možné ichtyofaunu v tekoucích vodách efektivně studovat, je lov s použitím elektrického agregátu. AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les děkuje Českému rybářskému svazu, z. s., Západočeskému územnímu svazu a všem zúčastněným místním organizacím za vstřícnost a ochotu s jakou se podílí na spolupráci při těchto průzkumech, bez které by tato činnost nebyla možná.

 

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D.