Přihlášení do RIS

Odchovna perlorodek říčních v Huschermühle

IMG_3145.jpg

V letošním roce jsme navštívili odchovnu perlorodek říčních v Huschermühle, která se nachází v těsné blízkosti hranic s Bavorskem, v oblasti Ašského výběžku. Exkurzí nás provedl pan Michal Bláha, který je odborným zaměstnancem odchovny a současně i hospodářem v místní organizaci ČRS Aš, se kterou odchovna úzce spolupracuje.

Touto cestou tak panu Bláhovi ještě jednou děkujeme nejen za organizaci exkurze, ale i za zajímavý výklad týkající se odchovu perlorodek říčních. Zajímavé informace o odchovu perlorodek říčních a fotky z exkurze Vám přinášíme níže.

Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko

Rozšíření a početnost populací perlorodky říční dramaticky poklesla v průběhu minulého století v celé Evropě. Pouze díky své dlouhověkosti se v některých lokalitách ještě zachovaly početnější kolonie, ty však často bývají přestárlé a populace ztrácejí schopnost přirozené reprodukce. I v České republice se perlorodka říční historicky vyskytovala na velkém počtu lokalit v desetitisícových a statisícových koloniích. V současnosti se tento mlž vyskytuje již jen na několika málo tocích v pohraničních oblastech, které mu vyhovují z hlediska chemismu vody, teplotního režimu a množství dostupné potravy. Podpora populací perlorodky říční spočívá v realizaci mnoha rozličných opatření, jejichž cílem je nejen zlepšení stavu samotného vodního prostředí, ale také okolních biotopů, jejichž kvalita a ekologická funkčnost výskyt perlorodky říční bezprostředně ovlivňuje. Početní stavy zbytkových populací jsou mnohde však již natolik nízké, že je potřeba přistoupit k přímé podpoře reprodukce tohoto živočicha.

Na výše uvedené skutečnosti reaguje projekt „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS  2014 – 2020 a ministerstva životního prostředí ČR, který od ledna 2018 realizuje AOPK ČR, RP CHKO Slavkovský les ve spolupráci s Bund Naturschutz  Hof v oblasti Ašského výběžku.

Stěžejní aktivitou projektu bylo vybudování odchovny v osadě Huschermühle na bavorské straně hranice pod soutokem Lužního potoka a Rokytnice. V odchovně jsou prováděny tzv. polopřirozené odchovy, díky kterým jsou tamní populace posilovány o juvenilní jedince. Ti jsou až do věku 4 – 5 let chováváni ve speciálních destičkách v tzv. odchovných prvcích a poté jsou vypuštěni volně do toků. Na české straně jsou v rámci projektu realizována především opatření ke zlepšování stavu biotopů, jedná se zejména o péči o luční společenstva, potravní stružky a odchovný prvek, kam jsou juvenilní perlorodky vysazované.

Vzhledem k dlouhověkosti perlorodky říční je období realizace projektu prozatím velmi krátké na to, aby bylo možné s jistotou konstatovat, že se nepříznivý trend úbytku populací perlorodky říční díky těmto aktivitám podařilo zvrátit. S jistotou však konstatovat lze, že i po skončení projektu bude třeba vynaložit značné úsilí k tomu, aby tento mlž zůstal v naší přírodě zachován.

Odchov perlorodky říční

V roce 2018 byla na bavorské straně státní hranice u soutoku Lužního potoka a Rokytnice, v budově bývalého Huscherova mlýna (Huschermühle), vybudována odchovná stanice pro perlorodky. Odborníci zde pomáhají perlorodkám respektive jejich larvám překonat kritickou fázi jejich životního cyklu, tj. najít vhodného pstruha a přichytit se na jeho žaberní aparát, v němž mohou prodělat svou metamorfózu. K tomuto účelu jsou v Huscherově mlýně odchováváni pstruzi pocházející většinou z místních toků. Stejně tak jsou z místních populací perlorodek odebírané glochidie, kterými jsou tito mladí pstruzi cíleně infikováni. Rychlost přeměny glochidií v malé perlorodky závisí na tom, jestli jsou infikovaní pstruzi přechováváni ve venkovním prostředí nebo vnitřních prostorách odchovny. V prvním případě probíhá metamorfóza zhruba 8 – 10 měsíců, tj. do jara následujícího roku. Ve druhém případě je metamorfóza urychlována pomocí zvýšené teploty a trvá pouze několik týdnů. Mladé perlorodky po vypadnutí ze pstruha zůstávají v odchovně, kde jsou krmeny velmi kvalitním detritem a vybranými druhy řas po dobu několika týdnů až měsíců. Do toků jsou umisťovány ve speciálních destičkách, když dosáhnou velikosti zhruba 0,5 mm. Destičky je nutno každých 14 dní kontrolovat a čistit, aby se nezanášely sedimentem či jinými splavenými nečistotami. Do volné vody jsou perlorodky vypouštěny až ve stáří 4 – 5let, kdy jsou velké zhruba 1 – 1,5 cm.