Přihlášení do RIS

Územní konference zvolila nový výbor

Konference Zpč. ÚS 2022.jpg

Dne 25. 5. 2022 se v kulturním středisku Plasy konala 44. územní konference Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu. Jednalo se o konferenci volební, která probíhá jednou za čtyři roky. Hosty konference byli statutární představitelé Českého rybářského svazu, předseda dr. Karel Mach a jednatel dr. Roman Heimlich.

V úvodu jednání předseda Ing. Jan Štípek přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání, který byl následně schválen.

Konference na návrh předsedy zvolila pracovní předsednictvo, volební, návrhovou a mandátovou komisi. Všechna hlasování na konferenci proběhla prostřednictvím hlasovacího zařízení, zapůjčeného od Rady ČRS, které výrazně zrychlilo akt hlasování a ulehčilo práci mandátové i volební komisi.

Místopředseda JUDr. Alexander Šíma, který byl pověřen dalším řízením konference, informoval o udělených svazových vyznamenáních: Václavu Váchalovi (MO ČRS Kdyně) a Romanu Bulínovi (MO ČRS Plzeň 1) bylo propůjčeno nejvyšší svazové vyznamenání, Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS, dále byly uděleny 4 čestné odznaky ČRS I. stupně, 15 čestných odznaků II. stupně a 26 čestných odznaků ČRS III. stupně.

V dalším bodu jednatel Martin Bílý provedl kontrolu usnesení z předešlé konference, která se konala
15. září 2021. Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.

Zprávu o činnosti výboru Zpč. ÚS ČRS přednesl předseda Jan Štípek. Seznámil delegáty konference s postavením Zpč. ÚS ve struktuře ČRS, informoval o počtech členů a vývoji členské základny od roku 1973 – 2021, dále hovořil o počtu prodaných povolenek v loňském roce. Zmínil také některá fakta týkající se 55 místních organizací Zpč. ÚS a podal informaci o nejdůležitějších záležitostech, projednávaných výborem územního svazu od minulé konference. V další části zprávy se věnoval činnosti mládeže a aktivitám sportovních odborů, které i přes problémy spojené s epidemiologickou situací zvládly uspořádat řadu akcí. Informoval o zásadních věcech, kterými se zabývala Rada ČRS – patří mezi ně zavedení nového rybářského informačního systému, změna Stanov ČRS a změna Jednacího řádu ČRS. Přiblížil také nejdůležitější části usnesení XVIII. Republikového sněmu, konaného v listopadu loňského roku – schválení zprávy o činnosti, schválení změny Stanov ČRS a úkol uložený Republikové radě - zajistit zavedení jednotného rybářského informačního systému.

Předseda ČRS Karel Mach a jednatel ČRS Roman Heimlich pozitivně zhodnotili současný stav členské základny a práci s dětmi. Dr. Mach poděkoval funkcionářům místních organizací, kteří i v nelehké době postižené nemocí Covid-19 výborně zvládali zajistit veškerý servis rybářům a chod místních organizací.

Předseda dozorčí komise Západočeského územního svazu Roman Moulis přednesl zprávu dozorčí komise za uplynulé období. Konstatoval, že dozorčí komise neshledala v hospodaření žádné nesrovnalosti a poděkoval všem členům dozorčí komise a pracovníkům sekretariátu za součinnost.

Předseda mandátové komise Jan Bauer konstatoval, že se konference zúčastnil nadpoloviční počet (46) delegátů a členů výboru územního svazu, konference je tudíž usnášeníschopná.

Dalším bodem byly volby předsedy územního svazu, členů výboru, dozorčí komise, člena Republikové rady a Republikové dozorčí rady, a také delegátů na sněm ČRS. Na základě rozhodnutí delegátů konference se ve všech případech jednalo o veřejnou volbu. Předsedou Západočeského územního svazu na další volební období byl opět zvolen Ing. Jan Štípek, který následně poděkoval delegátům za důvěru. Členy výboru územního svazu na další čtyřleté období byli zvoleni Jan Bauer, Michal Blahůšek, Petr Dimitrov, Zdeněk Hanzlíček, PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA, Lumír Pála, Mgr. Milan Platzer, JUDr. Alexander Šíma, Ing. Jan Štípek, Martina Vlčková, Josef Vorlovský, Václav Voříšek a Ing. Petr Votípka.  

Předsedou Dozorčí komise územního svazu byl zvolen stávající předseda Roman Moulis, členy komise pak Jiří Matz, Jaromír Obdržálek, Jiří Polák, Petr Soukup a Miloslav Vrba.  

Dále delegáti konference navrhli na předsedu ČRS dr. Karla Macha (volba proběhne na Republikovém sněmu ČRS v září tohoto roku).

Ing. Štípek poděkoval za dlouholetou spolupráci Jaroslavu Voglovi, který již nebude v dalším volebním období působit ve funkci hospodáře a člena výboru Západočeského územního svazu. Také poděkoval dalším odstupujícím členům výboru, Ing. Otakaru Šourovi a Ing. Václavu Sochorovi.

Hospodář Jaroslav Vogl podal komentář k rozboru hospodaření za rok 2021 a činnosti profesionální rybářské stráže.

V dalším bodu byly projednány již dříve podané návrhy místních organizací na změny bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ke každému návrhu proběhlo samostatné hlasování, v závěru však nebyla žádná z navrhovaných změn přijata.

Proběhla rovněž diskuse k možnému zvýšení známky SHR, jejíž hodnota (500 Kč) se po dobu její existence (12 let) nezměnila. Byly podány návrhy na její zvýšení na 800 a 700 Kč, konference nakonec rozhodla, že od příštího roku bude hodnota uvedené známky 700 Kč.

Konferenci ukončil závěrečným slovem znovuzvolený předseda Jan Štípek, který ještě jednou všem poděkoval za podporu, rovněž poděkoval funkcionářům místních organizací a odstupujícím členům výboru za odvedenou práci. Novému výboru popřál hodně úspěchů v jeho činnosti a vyjádřil přesvědčení, že se rybářským spolkům bude dařit i v dnešní nelehké době.

 

Petrův zdar!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více