Přihlášení do RIS

Rybářský řád a soupis revírů Zpč.ÚS platný pro 2023-2024

Soubor ve formátu pdf

Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva


I. Lov ryb

§13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(1)  Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(7)  Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

(9)  Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 

§3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2)  Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1)  Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

(2)  Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) bolen dravý (Aspius aspius)                                                             40 cm,
 2. b) candát obecný (Sander lucioperca)                                                   45 cm,
 3. c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)                                    65 cm,
 4. d) jelec jesen (Leuciscus idus)                                                              25 cm,
 5. e) jelec tloušť (Squalius cephalus)                                                        25 cm,
 6. f) jeseter malý (Acipenser ruthenus)                                                     30 cm,
 7. g) kapr obecný (Cyprinus carpio)                                                          40 cm,
 8. h) lín obecný (Tinca tinca)                                                                   20 cm,
 9. i) lipan podhorní (Thymallus thymallus)                                                 30 cm,
 10. j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)                                       30 cm,
 11. k) parma obecná (Barbus barbus)                                                         40 cm,
 12. l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)                                               25 cm,
 13. m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)                                              25 cm,
 14. n) pstruh obecný (Salmo trutta)                                                            25 cm,
 15. o) siven americký (Salvelinus fontinalis)                                                 25 cm,
 16. p) sumec velký (Silurus glanis)                                                              70 cm,
 17. q) štika obecná (Esox lucius)                                                                 50 cm,
 18. r) úhoř říční (Anguilla anguilla)                                                              50 cm,
 19. s) mník jednovousý (Lota lota)                                                              30 cm,
 20. t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)                                                50 cm,
 21. u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella)                                                 50 cm*.

*   Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(3)  Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)                                    65 cm,
 2. b) jelec jesen (Leuciscus idus)                                                              25 cm,
 3. c) jeseter malý (Acipenser ruthenus)                                                     30 cm,
 4. d) kapr obecný (Cyprinus carpio)                                                          40 cm,
 5. e) lín obecný (Tinca tinca)                                                                   20 cm,
 6. f) lipan podhorní (Thymallus thymallus)                                                 30 cm,
 7. g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)                                      30 cm,
 8. h) parma obecná (Barbus barbus)                                                         40 cm,
 9. i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)                                               25 cm,
 10. j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)                                                25 cm,
 11. k) pstruh obecný (Salmo trutta)                                                            25 cm,
 12. l) siven americký (Salvelinus fontinalis)                                                  25 cm,
 13. m) mník jednovousý (Lota lota)                                                            30 cm,
 14. n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)                                               50 cm,
 15. o) úhoř říční (Anguilla anguilla)                                                             50 cm,
 16. p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella)                                                 50 cm*.

*   Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

§12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1)  Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) v měsíci lednu a únoru                                                            od 7 do 17 hodin,
 2. b) v měsíci březnu                                                                         od 6 do 18 hodin,
 3. c) v měsíci dubnu                                                                         od 6 do 20 hodin,
 4. d) v měsíci květnu                                                                         od 6 do 21 hodin,
 5. e) v měsíci červnu a červenci                                                      od 5 do 22 hodin,
 6. f) v měsíci srpnu                                                                           od 6 do 22 hodin,
 7. g) v měsíci září                                                                               od 7 do 20 hodin,
 8. h) v měsíci říjnu                                                                             od 7 do 19 hodin,
 9. i) v měsíci listopadu a prosinci                                                 od 7 do 17 hodin.

(2)  Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

 1. a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
 2. b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

 

 

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

(2)  Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

 1. a) pstruh obecný (Salmo trutta),
 2. b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

(3)  Od 16. března do 15. června jsou

 1. a) v rybářském revíru hájeni:
 2. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
 3. parma obecná (Barbus barbus),
 4. parma východní (Barbus petenyi),
 5. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
 6. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
 7. b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
 8. jelec jesen (Leuciscus idus),
 9. jelec tloušť (Squalius cephalus).

(4)  Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

 1. bolen dravý (Aspius aspius),
 2. candát obecný (Sander lucioperca),
 3. okoun říční (Perca fluviatilis),
 4. sumec velký (Silurus glanis),
 5. štika obecná (Esox lucius).

(5)  Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

(6)  Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(7)  Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

(8)  Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

§14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2)  Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3)  Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4)  Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5)  Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

(6)  Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

 

§15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1)  Ulovené ryby v rybářském revíru, které

a) nedosahují nejmenší lovné míry,

b) byly uloveny v době hájení, nebo

c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů, musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2)  Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1)  V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo

b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

(2)  V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3)  Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4)  Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

§17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1)  V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,

b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,

c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

(2)  V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3)  V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4)  Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5)  Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

§13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

(2)  Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,

b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,

c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3)  V rybářských revírech se zakazuje lov

a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,

b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,

c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,

d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,

f) v plavebních komorách,

g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,

h) ze silničních a železničních mostů,

i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,

j) ryb do slupů, vrší,

k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

VII. Přístup na pozemky

§11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

VIII. Oprávnění rybářské stráže

§16 zákona č. 99/2004 Sb.

        Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a) kontrolovat

 1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
 2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
 3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
 4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
 5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat

 1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
 2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
 3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

 1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
 2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

 

§17 zákona č. 99/2004 Sb.

(1)  Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

 1. a) nosit služební odznak na viditelném místě,
 2. b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
 3. c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
 4. d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
 5. e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Povolené způsoby lovu,povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru

Povolené způsoby lovu ryb na udici

Lov na položenou, lov na plavanou

 1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových

               Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

 1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

               Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov přívlačí

A.Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

               Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

B.Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

               Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

               Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov na umělou mušku

Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

               Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov muškařením

Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

               Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

Lov čeřínkováním

Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových

               Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

Povolené technické prostředky k lovu

Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.

Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS

I. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou hájeni:

1. losos obecný,

2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných druhů živočichů):

a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,

b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční, velevrub malířský a škeble rybničná,

c) obojživelníci.

Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena:

V souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., byla udělena výjimka ze zákazu stanoveného § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k lovu mníka jednovousého a jelce jesena v Plzeňském kraji. Udělená výjimka má platnost do 31. 12. 2030.

Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena v Karlovarském kraji
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. KUUK/3229/ZZ/20-14 ze dne
9. 11. 2020 platí na rybářských revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS na území Karlovarského kraje zákaz usmrcování a držení jelce jesena a mníka jednovousého

II. Osoba provádějící lov je povinna

mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,

zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a podrevíru (z důvodů elektronického zpracovávání dat, byl u rybářských revírů, které jsou vyhlášeny na více lokalitách, zaveden termín – podrevír (PR))

řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby).

pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,

po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

III. Nejmenší lovné míry a omezení vybraných druhů ryb

Horní míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je na mimopstruhových i pstruhových revírech 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení a s maximální šetrností vrácen zpět do rybářského revíru, kde byl uloven,

IV. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Zákaz používání dvoj a trojháčků v období od 1. ledna do 15. června.

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

– je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;

– je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;

– je dovoleno používat pouze jednoháčky.

V. Lov na pstruhových rybářských revírech

Zákaz používání trojháčků od 16. 4. 2021.

Při lovu na umělou mušku je na pstruhových revírech zakázáno používat splávků, dřívek a jiných nosných prvků a používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky

V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.


Rozhodnutími MZe ČR č. j. 2645/119-179/2000-2220 je na vybraných pstruhových revírech lov na mrtvou rybku povolen, uvedeno vždy u příslušného revíru.

VI. Lov ryb z plavidel

Lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah je zakázáno. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel, zavážení návnad a nástrah povoleno, určuje uživatel rybářského revíru a v popisu příslušného revíru je uvedeno – lov z plavidel povolen (platí i pro zavážení návnad a nástrah). Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici mimo plavidlo.

VII. Lov na bójku

Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce.

Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.

V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

VIII. Chování při lovu

Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody. Tyčová bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu, není-li stanoveno jinak.

Děti do 10ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18ti let v jejím doprovodu.

Při lovu se zakazuje podsekávání ryb!

IX. Zacházení s ulovenými rybami

Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody.

Platí zákaz používání vylovovacího háku (gafu)

Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

X. Uchovávání ulovených ryb

Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

XI. Platnost povolenky

Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).

XII. Další ustanovení

Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.

Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu.


Pravidla pro pořádání rybářských závodů

Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz (dále jen ÚS ČRS) vydává jako bližší podmínky výkonu rybářského práva (§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.) následující Pravidla pro pořádání rybářských závodů na revírech, na nichž vykonává rybářské právo.

Porušení těchto pravidel je přestupkem ve smyslu § 30 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/2004 Sb.

A. Rybářské závody pro veřejnost pořádané místními organizacemi Českého rybářského svazu

1. MO ČRS oznámí konání rybářských závodů písemně ÚS ČRS nejpozději 15 dnů předem (běžnou nebo elektronickou poštou) a zároveň sdělí propozice. V oznámení či propozicích musí být vždy uveden revír, resp. jeho část, kde se budou závody konat, datum a časový rozsah závodů.

2. Rybářských závodů se mohou zúčastnit pouze osoby oprávněné k lovu ryb na daném revíru.

3. Vlastní lov ryb při závodech musí být prováděn v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. o rybářství, vyhláškou č. 197/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na předmětném revíru.

4. Jakékoliv odchylky z pravidel lovu ryb (viz bod 3), např. vymezení závodního úseku, hájení v souvislosti se závody apod., vyžadují povolení ÚS ČRS.

5. MO ČRS pořádající závody na revíru, na kterém je hospodařením pověřena jiná MO ČRS, musí současně s předložením propozic doložit písemný souhlas této MO.

B. Rybářské závody pro veřejnost pořádané jinými subjekty, než jsou organizační složky ČRS

1. Tyto rybářské závody mohou být pořádány pouze výjimečně, a to jen se souhlasem ÚS ČRS.

2. Pořadatel závodů musí požádat o souhlas ÚS ČRS nejpozději 30 dnů předem. Žádost musí obsahovat:

a) revír, resp. jeho část, kde se budou závody konat, datum a časový rozsah závodů,

b) souhlas MO ČRS pověřené hospodařením na předmětném revíru,

c) propozice závodů, včetně podmínek, jimiž se bude lov ryb při závodech řídit,

d) údaje o výši startovného,

e) označení osoby oprávněné jednat jménem pořadatele.

3. Pořadatel nesmí vysazovat ryby pro potřeby závodů do revíru či závodního úseku.

C. Rybářské závody v lovu ryb udicí pro registrované závodníky

Tyto závody lze konat pouze v případě, že byly zařazeny do schváleného termínového kalendáře sportovních akcí ÚS ČRS nebo Rady ČRS.

Tato pravidla byla projednána výborem Západočeského ÚS ČRS Plzeň 22. 9. 2004 a jsou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech, jejichž uživatelem je ČRS, z. s., Zpč. ÚS.


Označení vhodných revírů pro handicapované rybáře 

        Od roku 2012 je nově u některých rybářských revírů umístěn symbol vozíčkáře . Tento symbol upozorňuje na skutečnost, že se jedná o revír s vhodnými místy pro rybolov tělesně postižených rybářů. Tato místa jsou přímo v příslušném revíru označena tabulí se symbolem vozíčkáře a textem „MÍSTO VHODNÉ PRO HANDICAPOVANÉ RYBÁŘE“. Nejedná se o vyhrazené místo, tabule pouze informuje o skutečnosti, že se jedná o vhodné místo pro rybolov provozovaný tělesně postiženými osobami z hlediska jeho charakteru, možností příjezdu a parkování. Přijede-li tedy rybář na vozíčku na takto označené místo a toto místo bude již obsazené jiným rybářem, může jej pouze požádat o uvolnění místa (v rámci slušnosti). Uvolnění místa se v žádném případě nelze domáhat s odvoláním na označení v soupisu revírů, na webových stránkách či značkou.

                U rybářských revírů, které budou označeny symbolem vozíčkáře, lze zjistit bližší informace na internetových stránkách www.rybsvaz.cz