Přihlášení do RIS

Územní kolo Zlaté udice 2017

Západočeský územní svaz a místní organizace ČRS Nýrsko

pořádají ve dnech 2. – 4. června 2017 územní kolo rybářské soutěže mládeže

ZLATÁ  UDICE  2017.

Soutěž je pořádána za spoluúčasti města Nýrska a je součástí oslav 690. výročí od první písemné zmínky o městu Nýrsku.


Historie města

Pohraniční osada Nýrsko vznikla na zemské stezce vedoucí do Bavorska, pod zalesněnými výběžky Šumavy, na obou březích Úhlavy. Dobu vzniku odhadujeme na 12. století, nejstarší písemnou zprávu máme však až z roku 1327. Dle této zprávy bylo Nýrsko opevněnou osadou, která byla pověřena výběrem cla.Již v předhusitské době bylo město rozděleno na dvě části: na Horní Nýrsko, které patřilo k blízkému hradu Pajrek a Dolní Nýrsko, patřící k Bystřici nad Úhlavou.Do vývoje města zasáhly husitské války a dá se říci, že tehdejší Nýrsko zasáhlo do průběhu husitských válek. V památné bitvě u Nýrska dne 22. září 1467 porazil majitel Pajreku a Horního Nýrska Racek z Janovic spolu s měšťany z Domažlic a Klatov bavorské křižáky táhnoucí proti králi Jiřímu. Město bylo však křižáky vypleněno.

Hrad Pajrek

V roce 1554 byly obě části Nýrska spojeny, Horní Nýrsko bylo přikoupeno k bystřickému panství. V roce 1593 udělil císař Rudolf II. městu právo týdenního a výročního trhu. V roce 1850 se Nýrsko stalo sídlem okresního soudu.Koncem 19. století žilo v Nýrsku přes 1500 obyvatel a byly zde továrny na zápalky a prádlo, koželužna, parní pila,dva mlýny a brusírna skla. V roce 1895 byla z Vídně do Nýrska přestěhována optická továrna  W. Ecksteina a spol., předchůdce dnešní Okuly.Po roce 1989 podstatně stoupla rekreační hodnota Nýrska a celé oblasti. Nýrsko se opět stalo vyhledávaným letoviskem a střediskem turistiky pro západní část Šumavy.

      

Historie organizace

Historie MO ČRS Nýrsko se začíná odvíjet v roce 1945 po skončení druhé světové války, kdy skupina několika nýrských rybářů zakládá rybářský spolek a začíná rybařit a hospodařit na Úhlavě od Bystřice až k Černému jezeru. A jak to tak bývá, neobešly se začátky bez pošťuchování se sousedy o přesné vymezení hranic rybářských revírů. V tomto směru proběhlo mnoho jednání a padlo několik rozhodnutí. Od 1.6. 1949 přidávají nýrští rybáři ke svým revírům Chodskou Úhlavu, na které hospodaří až do roku 1951. V tomto roce je jim opět odebrána a výkonem rybářského práva je pověřen klatovský spolek, který na ní hospodaří až do roku 1959, kdy dochází k novému, již definitivnímu přerozdělení revírů, které zůstalo zachováno až do současnosti. Mezitím do rybářského spolku přistupují další členové a po deseti letech života spolku dosahuje jejich počet 37, je vydáno 25 ročních, 5 měsíčních a 7 týdenních povolenek. 

Na začátku 60. let se rybářská organizace charakterizuje velkým množstvím brigádnických hodin věnovaných především opravě hrází, výstavbě jezů a čapů. I přes vysoké pracovní úsilí zbývá rybářům čas ještě na vlastní rybolov, o čemž svědčí např. úlovky vykázané úlovky za rok 1962: 6616 pstruhů obecných, 149 lipanů a 303 kaprů. O takových úlovcích lososovitých ryb se nám dnes může jen zdát. V průběhu šedesátých let je budována a v roce 1969 uvedena do provozu přehrada nad Nýrskem, která nenávratně ovlivňuje podobu řeky Úhlavy, jak ochlazováním řeky v důsledku vypouštění spodní vody, tak kolísáním průtoků a v neposlední řadě několika otravami v průběhu stavby. To vše bohužel mělo za následek postupné snižování úlovků lososovitých ryb. Práci rybářské organizace zasahuje svými změnami nakrátko i společenská atmosféra 70. let, záhy se ovšem potvrzuje tradičně dobré odborné zázemí, které si nýrská organizace za celá léta vybudovala.     V současné době patří místní organizace Nýrsko se svými cca 320 dospělými členy spíše k menším organizacím západočeského regionu, z pohledu hospodářského je však jednou z nejvýznamnějších v západních Čechách, o čemž svědčí dále uvedené informace.  MO na základě pověření Územního svazu hospodaří na revírech Chodská Úhlava 1, Úhlava 8, Úhlava 10, Řezenský potok 1, pro své členy dále zajišťuje rybolov na rybníce Bystřice. Násadové ryby pro tyto a další revíry produkuje na následujících hospodářstvích: Líheň a pstruhařství Milence (CZ 32043370) a rybníky Chudenín I a II, Bystřice ostrovní a za ostrovem (CZ 32043361).  

Propozice a časový harmonogram

Vše o soutěži Zlatá udice

SPONZOŘI KRAJSKÉHO KOLA ZU