Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu ( září 2019)

Hlavními body prvního poprázdninového zasedání výboru územního svazu byla zpráva z jednání hospodářského odboru a návrh rozpočtu na rok 2020.

Podrobnou informaci ze schůze hospodářského odboru, která proběhla 18. 9. 2019, podal hospodář územního svazu Jaroslav Vogl. Členové odboru projednali návrh cen ryb pro zarybnění revírů v příštím roce, změny v soupisech revírů a rybářském řádu a diskutovali i řešení očekávaného přetlaku produkce jelce jesena v místních organizacích Zpč. územního svazu a doporučili od r. 2020 stanovit limit na nákup ryb nad rámec zarybňovacího plánu. Dále hospodářský odbor doporučil výboru Zpč. územního svazu snížit pro rok 2020 cenu u jelce tlouště, jelce jesena, bolena dravého, ostroretky stěhovavé, podoustve říční z 0,3 Kč/cm na 0,2 Kč/cm. U ostatních druhů pak zachovat stejné ceny jako v letošním roce. V souvislosti s připravovaným aktivem hospodářů, který je plánován na 23. listopadu 2019 v Malesicích, byli členové odboru informováni o předběžném příslibu účasti pracovníka Bavorské státní správy rybářství, který by informoval o kompetencích bavorských státních úřadů směrem k rybářství a podmínkách lovu ryb v Bavorsku.

Hospodář Jaroslav Vogl informoval o vydaném rozhodnutí o přenechání výkonu rybářského práva Zpč. územnímu svazu na nádrži Lesík u Nejdku (viz samostatný článek), které se podařilo získat po náročném administrativním martýriu.

V dalším důležitém bodu jednání informovala předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková o zasedání ekonomické komise, která se zabývala návrhem rozpočtu na rok 2020. Příjmová stránka rozpočtu vychází ze schválených cen povolenek pro r. 2020 a ze změny pravidel redistribuce prostředků získaných z prodeje celosvazových povolenek. Ve výdajové části jsou, ve srovnání s rozpočtem na letošní rok, plánovány vyšší náklady na zarybnění téměř o pět procent, které budou kryty zvýšením cen ročních povolenek o 100 Kč. Navýšeny jsou i některé další položky, jako PHM, platba za úlovky dosažené členy Zpč. ÚS na územní povolenky na ÚN Orlík, opravy a udržování, cestovné, telefony a internet, provoz IS Lipan, osobní náklady, daně, příspěvky v rámci ČRS a odpisy. Celkově jsou ve srovnání s letošním rokem plánovány vyšší náklady o 5,33 % a vyšší příjmy o 7,3 %. Mírný přebytek rozpočtu bude sloužit jako rezerva pro případ nenaplnění očekávaného podílu územního svazu z prodeje celosvazových povolenek, případně na pokrytí neočekávaného zvýšení cen ryb či dopravy s ohledem na vývoj trhu v příštím roce.

Členové výboru schválili hospodářským odborem navržené ceny ryb vysazovaných do rybářských revírů v r. 2020 a příplatky za produkci a prodej nedostatkových druhů ryb v rámci místních organizací v Zpč. územního svazu. Rozpočet, včetně části týkající se kalkulace cen povolenek, bude projednán na říjnovém zasedání výboru.

Předseda ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Výbor odsouhlasil personální změny - ukončení pracovního poměru dohodou s Kateřinou. Vítovcovou a ing. Petrou Rauchovou (obě dosud poloviční pracovní úvazek) a rozšíření pracovního poměru na plný pracovní úvazek pro Marcelu Šímovou.

Členové výboru byli informování o podaném odvolání k rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje o vyjmutí rybníka Nový v k. ú. Studánka z rybářského revíru Kozí potok 1.

Výbor rozhodl o poskytnutí příspěvku 15 tis. Kč Střední rybářské škole ve Vodňanech na akci pořádané při příležitosti 100 let existence rybářské školy. Hlavní akce proběhne v rámci Vodňanských rybářských dnů v sobotu 23. května 2020. Cílem je nejen oslavit výročí školy, ale také co nejvíce zviditelnit rybářský obor pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Výbor vyhověl žádosti místní organizace Kdyně a rozhodl o poskytnutí bezúročné zápůjčky z prostředků Zpč. ÚS ve výši 300 tis. Kč na stavbu malé vodní nádrže určené k chovu ryb v Dělnické ulici ve Kdyni.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS