Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu ( září 2018)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dne 21. září jednal na svém pravidelném zasedání výbor Zpč. územního svazu. Ke svému výjezdnímu zasedání tentokrát zvolil středisko ČRS na Štědroníně.

Jednání zahájil předseda Ing. Jan Štípek, který seznámil přítomné s areálem střediska, popsal jeho historii, současný stav po rekonstrukci a především s možnostmi, které středisko poskytuje rybářům, zejména pak členům ČRS.

Při kontrole usnesení z minulého zasedání provedl VÚS revizi stávajících podmínek pro pořádání rybářských závodů a konstatoval, že současná směrnice pro pořádání těchto  závodů je dostačující a není nutné ji měnit či doplňovat. Dále přijal usnesení, kterým stanovil jednotnou výši příspěvku na zarybnění od jiných pořadatelů závodů, než jsou organizační složky ČRS, ve výši 500 Kč na závodníka a den.

V souvislosti s tím byli také členové VÚS seznámeni se stížnostmi, které se týkaly uhynulých ryb ve spojitosti s mezinárodními rybářskými závody konanými 18. a 19. 8. 2018 na ÚN Skalka a závody Rive Cup pořádanými odborem LRU Zpč, ÚS ve dnech 1. a 2. 9. 2018 na ÚN Hracholusky. Výbor bude ve spolupráci s Radou ČRS a odbory LRU hledat řešení, které by riziko úhynů ryb při závodech v lovu ryb udicí eliminovalo.

Informaci o průběhu a výsledcích jednání hospodářského odboru, které se konalo dne 12. září v Plzni, podal hospodář a předseda tohoto odboru Jaroslav Vogl. Předložil návrh odboru na úpravu cen ryb vysazovaných do rybářských revírů od r. 2019 a úpravu příplatků za produkci a prodej nedostatkových druhů ryb v rámci ČRS Zpč. ÚS od r. 2019.

S předloženou kalkulací cen ryb, cen povolenek a s návrhem rozpočtu ÚS ČRS na rok 2019 seznámila členy VÚS předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková. Z komentáře vyplynulo, že cílem ekonomické komise bylo připravit vyrovnaný rozpočet a zachovat ceny územních povolenek v r. 2019 na úrovni letošního roku (stejné ceny platí již od roku 2015). Zároveň se komise snažila vyhovět požadavku hospodářů na zvýšení cen některých druhů násadových ryb. Cíle se podařilo dosáhnout díky zvýšení příjmů z celosvazových povolenek (tzv. redistribuce) a částečnému snížení rezervy na zarybnění. Po krátké diskusi schválil výbor kalkulaci cen povolenek pro rok 2019 (cena všech územních povolenek zůstává stejná jako v r. 2018) a předložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Následovala informace o zasedání Republikové rady ČRS přednesená předsedou Ing. Janem Štípkem a informace z porady jednatelů přednesená jednatelem Martinem Bílým.

Členové VÚS vzali na vědomí usnesení Okresní soudu Plzeň – město, jímž byl ukončen spor o náhradu škody způsobené kormorány v rybářských revírech v r. 2012. Spor byl po šesti letech ukončen soudním schválením smíru, na základě kterého Zpč. ÚS získal celou žalovanou částku včetně úroků z prodlení s tím, že náklady řízení si ponese každá ze stran ze svého. Soud v rozhodnutí konstatoval, že uživatel revíru má na náhradu škody způsobené na rybách v rybářských revírech (nejen v rybochovných zařízeních a chovných rybnících) nárok.

Místopředseda JUDr. Alexander Šíma okomentoval návrhy na úpravu Stanov ČRS a informoval o stanovisku právní komise k jednotlivým bodům. Asi nejzásadnější změnou, která se dotkne všech členů je návrh na posunutí termínu pro placení členského příspěvku na konec února či března. O případných změnách Stanov ČRS rozhodne v listopadu Sněm ČRS.

Členové VÚS byli seznámeni s rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, jímž byl zamítnut návrh na vyhlášení rybářského revíru na nádrži Lesík s odůvodněním, že „Z předložených dokladů je zřejmé, že předmětná vodní nádrž nesplňuje celou definici rybníka podle ustanovení § 2 písm. c/ zákona o rybářství. Předmětná vodní nádrž není určená především k chovu ryb.“  Rozhodnutí považuje VÚS za nesprávné a bude proti němu podáno odvolání.

Předseda územní dozorčí komise Roman Moulis informoval o kontrole průběžného hospodaření Zpč. ÚS za I. pol. 2018. Dozorčí komise v závěru konstatovala: „Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je průkazné a všechny platby souvisí s činností územního svazu. Všechny pohledávky za místními organizacemi jsou uhrazeny a územní svaz neeviduje žádné závazky po době splatnosti.“

Jednatel s předsedou informovali o jednání s marketingovým a obchodním ředitelem firmy+4U o informačním systému Lipan.

Dále informovali o jednání s členkou rady Plzeňského kraje Mgr.Radkou Trylčovou o dotacích. Pro letošní rok byla projednána možnost dotace akce první povolenka zdarma pro děti do 15 let ve výši 150 tisíc Kč.

Jednatel informoval o jednání s ekonomickým ředitelem Plzeňských městských dopravních podniků Ing. Miroslavem Kočicou, MSc o možnostech propagace akce první povolenka zdarma pro děti do 15 let. Podařilo se dohodnout reciproční reklamu.

Roman Moulis představil členům výboru připravovaná rozšíření webových stránek Zpč. ÚS o zobrazení úlovků a dalších údajů na jednotlivých rybářských revírech.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS