Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (březen 2019)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

letošní třetí zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se uskutečnilo v souladu s plánem práce 21. března 2019.

Hlavním bodem jednání byl výsledek hospodaření územního svazu za rok 2018, k němuž podala komentář předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková. Největším nákladovou položkou tradičně představovaly přímé výdaje spojené s vysazením ryb do rybářských revírů (násady a jejich doprava). Oproti rozpočtovaným 22 411 tis. Kč činily skutečné náklady 24 640 tis. Kč, došlo tedy k překročení hodnoty zarybnění o 2 229 tis. Kč. Z velké většiny bylo překročení těchto nákladů využito na vysazení původních říčních druhů ryb a bylo pokryto získanými dotacemi (MZe - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, Příspěvek MZe na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj rybářských revírů a Dotace Karlovarského kraje na vysazení reofilních druhů ryb). Za úlovky dosažené našimi členy na územní povolenky na revírech Rady ČRS územní svaz uhradil 417 tis. Kč.

V příjmové části byly největší položkou výnosy za prodané členské známky a povolenky, včetně redistribuce příjmů za celosvazové povolenky. Protože oproti předpokladům došlo k navýšení počtu členů i prodaných územních i celosvazových povolenek, podařilo se dosáhnout překročení rozpočtovaných příjmů o 3 054 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu získal územní svaz dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 697 tis. Kč, z rozpočtu obcí 370 tis. Kč a dary 26 tis. Kč.

Po započtení všech nákladů a výnosů je výsledkem hospodaření Zpč. ÚS za rok 2018 účetní zisk ve výši 4 282 tis. Kč. Zpč. ÚS v roce 2018 zakoupil dva rybníky v Malesicích u Plzně (viz informace ze zasedání výboru z ledna 2019), cena těchto rybníků se v závěrce projevila pouze poměrnou částí odpisů.

Člen dozorčí komise Jiří Matz přednesl zprávu dozorčí komise z kontroly hospodaření Západočeského územního svazu ČRS. Komise upozornila na úsporu nákladů sportovních odborů ve výši 79 516,- Kč. O tuto částku by dle platného Statutu Fondu sportu a mládeže měl být tento fond územního svazu po schválení účetní závěrky navýšen. Žádná další zjištění z kontroly nevyplynula a dozorčí komise doporučila účetní závěrku za rok 2018 schválit.

Poté členové výboru jednomyslně roční účetní závěrku za rok 2018 schválili.

Hospodář územního svazu Jaroslav Vogl v rámci informace z jednání hospodářského odboru Zpč. ÚS seznámil členy výboru s produkcí ryb v místních organizacích v roce 2018 a s plněním zarybňovacího plánu ve svěřených revírech. K uvedeným tématům chystáme samostatné zprávy, proto nejsou předmětem bližšího komentáře v této zprávě. Hospodářský odbor se také věnoval očekávané nadprodukci některých původních říčních druhů ryb (zejména jelce jesena) v místních organizacích sdružených v Zpč. ÚS. Pokud se nepodaří uplatnit část produkce mimo územní svaz, bude nutné od příštího roku snížit proplácenou cenu, případně zavést regulační opatření. Hospodářský odbor se tímto tématem bude podrobněji zabývat na svém podzimním zasedání při návrhu cen ryb vysazovaných do rybářských revírů v roce 2020.

Dále p. Vogl informoval o jednání hospodářského odboru při Radě ČRS a jednání pstruhařské sekce při hospodářském odboru při Radě ČRS.

Jednotliví členové výboru přednesli zprávy z členských schůzí, kterých se zúčastnili jako delegáti Zpč. ÚS. Obecně ve všech zprávách zazněla nízká účast členů na schůzích. Diskuse se týkala většinou místních problémů organizace, v několika schůzích byl delegát územního svazu vyzván k vysvětlení některých rozdílů v bližších podmínkách Zpč. ÚS a Rady (uvedeno, že jde o rozhodnutí 42. územní konference Zpč. ÚS ČRS, která se konala týden před schválením bližších podmínek Radou – viz podrobně viz samostatný článek Změny BPVRP platné od 1. 1. 2019). Zásadní připomínky ke spolupráci s územním svazem, na žádné delegáty ÚS navštívené členské schůzi, nezazněly. Celkové hodnocení usnesení přijatých na členských schůzích bude předloženo výboru územního svazu po skončení členských schůzí ve všech místních organizacích sdružených v Zpč. ÚS.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace z pravidelného zasedání Republikové rady ČRS a z mimořádného zasedání Republikové rady ČRS věnovaného změně systému redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Jednatel Martin Bílý přednesl informaci z porady jednatelů územních svazů.

Na návrh předsedy Ing. Štípka diskutovali členové výboru o možnosti svolání územní konference v květnu letošního roku. Po obsáhlé diskusi vyjádřila při závěrečném hlasování většina členů výboru názor nesvolávat mimořádnou konferenci jen kvůli změně bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech územního svazu schválených konferencí v roce 2018. Členové výboru se však vyslovili pro provedení velmi důkladné revize všech bližších podmínek výkonu rybářského práva platných na rybářských revírech Zpč. ÚS ČRS, vyhodnocení zkušeností s ustanoveními BPVRP v ostatních územních svazech s tím, že výsledek bude po diskusi se zástupci místních organizací projednán na řádné konferenci v květnu 2020.

Výbor odsouhlasil přijetí nové administrativní pracovnice na dobu určitou za dlouhodobě nemocnou Ing. Petru Rauchovou.

Jednatel Martin Bílý informoval členy výboru o jednání s NP Šumava o změně zonace NP, která se týká pstruhového rybářského revíru 433 901 Otava 8A. Členové výboru Zpč. ÚS vyslovili souhlas s uzavřenou dohodou.

P. Bílý informoval o společném jednání zástupců Jč. Svč. a Zpč. ÚS s marketingovým a obchodním ředitelem firmy +4U o informačním systému Lipan, zaměřeném na část týkající se evidence členské základny a cenin.

Výbor dále projednal a schválil žádost místní organizace Sokolov o zařazení nově vyhlášeného rybářského revíru Gsteinigt o výměře 3,2 do společného hospodaření s účinností od 1. května 2019. Před zahájením rybolovu představíme revír na našich stránkách v samostatném článku.

Rybářský technik ÚS Petr Dimitrov oznámil ukončení sumarizace úlovků z územních povolenek a předání dat zpracovateli celkových statistik. Po dokončení statistiky budou úlovky zveřejněny u jednotlivých revírů na webových stránkách Zpč. ÚS.

Jednatel Martin Bílý poděkoval předsedkyni ekonomické komise Martině Vlčkové za uskutečněné školení pro účetní místních organizací a konstatoval, že na školení zaznamenal řadu velmi kladných ohlasů z řad účastníků. Součástí školení byla i prezentace části informačního systému Lipan, zaměřená na činnost účetních. Zmíněná prezentace je trvale dostupná všem funkcionářům místních organizací na Stránce účetních v IS Lipan.

 Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS