Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (listopad 2019)

Členové výboru byli podrobně seznámeni s došlými návrhy na změny Stanov ČRS, k jednotlivým návrhům vyslechli komentář JUDr. Alexandera Šímy a krátce k nim diskutovali. Na příštím zasedání výboru proběhne hlasování o podpoře jednotlivých návrhů a podle výsledku bude zaslán návrh na změny Stanov ČRS na Radu ČRS.

Dalším bodem jednání byl plán práce výboru Zpč. ÚS na rok 2020. Schválený plán počítá s deseti zasedáními výboru a s konáním konference Zpč. ÚS ve středu 27. května 2020.

Členové výboru vyslechli doporučení odboru propagačně výchovné práce na udělení svazových vyznamenání. Celkem výbor rozhodl o udělení 32 bronzových, 17 stříbrných odznaků a tří čestných uznání územního svazu. Dále členové výboru schválili zaslání návrhu na udělení 3 zlatých odznaků a jedné medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS na Radu ČRS.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace ze zasedání Republikové rady ČRS. Jednatel Martin Bílý pak z porady jednatelů územních svazů.

Jednatel informoval o získané náhradě za škodu na rybí obsádce způsobené posunutím sedimentů z vypuštěného nadjezí MVE Anenské údolí na Svatavě. Na základě vyčíslení škody provedené územním svazem a následné výzvy k její úhradě, zaslal majitel MVE na účet územního svazu 106 tis. Kč. Získané prostředky budou použity na zarybnění Svatavy nad zarybňovací plán v příštím roce.

Ekonomka Zpč. ÚS Veronika Čečková přednesla souhrnnou informaci o dotacích, které Zpč. ÚS získal v roce 2019. Jedná se o dotaci od Ministerstva zemědělství – dotační titul Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů ve výši 1 942 tis. Kč. Od Karlovarského kraje  pak 150 tis. Kč na vysazení reofilních druhů ryb do revírů v tomto regionu. Dalších 150 tis. Kč Zpč. ÚS obdržel od Plzeňského kraje na podporu činnosti Českého rybářského svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží. Poslední dotaci, kterou Zpč. ÚS získal, je podpora od statutárního města Plzeň na činnost RS ve výši 20 tis. Kč. Většina z těchto dotací je již vyúčtována. Každým rokem mohou také MO Zpč. ÚS čerpat dotace z MŠMT.  Pro rok 2019 byla Zpč. ÚS poskytnuta částka 177 tis. Kč. Dne 21. listopadu 2019 byla tato částka připsána na účet Zpč. ÚS a posléze bude zaslána těm MO, které o dotaci žádaly.

Předsedkyně ekonomické komise paní Martina Vlčková informovala o školení pro pokladníky místních organizací, které se uskutečnilo 18. listopadu 2019 v prostorách sekretariátu Zpč. ÚS a bylo účastníky velmi kladné hodnoceno. 

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS