Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu ( říjen 2018)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dne 18. října na svém pravidelném zasedání jednal výbor Západočeského územního svazu. Jednání zahájil a řídil předseda Ing. Jan Štípek.

Tradičně prvním bodem programu byla kontrola plnění usnesení. Všechna usnesení již byla splněna, případně jejich plnění probíhá.

Následovala informace z jednání aktivu hospodářů, kterou přednesl hospodář územního svazu Jaroslav Vogl. Mimo jiné informoval o očekávané vysoké produkci násad chovaných v místních organizacích, navzdory letošnímu nepříznivému suchému počasí. U některých druhů lze očekávat mírnou nadprodukci, což se projeví překročením zarybňovacích plánů. Členové výboru ocenili soběstačnost ve výrobě násad v místních organizacích sdružených v Západočeském územním svazu. Méně příznivou byla informace o úhynech ryb v některých revírech, chovných rybnících a chovných potocích v souvislosti s letošním suchem. Některé chovné potoky v létě úplně vyschly. P. Vogl vyzdvihl zájem hospodářů a dalších funkcionářů místních organizací o prezentaci nových modulů IS Lipan (rybářské revíry, rybářský stráž, rybochovná zařízení), která proběhla v úvodní části aktivu.

Členové výboru byli seznámeni s připraveným harmonogramem hospodářských závěrek. Jde o každoroční akci, při které se pracovníci sekretariátu územního svazu setkávají s funkcionáři všech místních organizací. Na setkání se hodnotí výsledky uplynulého roku, řeší aktuální témata a hlavně předávají členské známky, povolenky, soupisy rybářských revírů a další potřebné tiskopisy pro následující rok. Hospodářské závěrky budou probíhat od 26. listopadu do 7. prosince. Po tomto termínu mohou místní organizace zahájit prodej členských známek a povolenek na rok 2019. (Ceny povolenek, známek a známek SHR naleznete na www.crsplzen.cz).

V dalším bodě předseda Ing. Jan Štípek přednesl informaci o zasedání Republikové rady ČRS a jednatel Martin Bílý přednesl informaci z porady jednatelů.

Výbor navrhl po jednom zástupci do mandátové, volební a návrhové komise chystaného XVII. Republikového sněmu ČRS, který se bude konat 24.11.2018.

Členové výboru byli informováni o podaném odvolání k rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o zamítnutí návrhu na vyhlášení rybářského revíru na nádrži Lesík (10 ha). Na základě odvolání vydal Krajský úřad Karlovarského kraje opravné rozhodnutí, ve kterém zamítl návrh na vyhlášení rybářského revíru na nádrži Lesík podle jiného odstavce stejného paragrafu zákona o rybářství. I opravné rozhodnutí považuje výbor za nesprávné a podá proti němu opět odvolání k Ministerstvu zemědělství.

S ohledem na splnění kritérií u půjček v celkové výši 381 tis. Kč, poskytnutých Zpč. územním svazem devíti místním organizacím v rámci podpory líhní v roce 2013, schválil výbor převedení těchto půjček na dotaci.

Ke stížnosti pana Lukáše na zákaz lovu na umělou mušku a muškaření v období od 1. ledna do 15. června na mimipstruhových revírech výbor konstatoval, že jde o rozhodnutí územní konference a výbor územního svazu není oprávněn je měnit.

Výbor schválil žádost MO Sokolov o proplacení nákladů na nově zřizovaný rybářský revír na tříhektarovém zatopeném lomu Gsteinigt. Náklady budou místní organizaci uhrazeny po vyhlášení revíru a jeho vložení do společného hospodaření.

Na základě dotazu z několika místních organizací na placení daně z nemovitosti, k němuž byly vyzvány finančním úřadem v případě vodních ploch pronajatých od Státního pozemkového úřadu ČR, byli členové výboru seznámeni s dostupnými ekonomickými a právními stanovisky týkajícími se dané problematiky. Ze všech stanovisek vyplývá, že spolky jsou ve většině případů od této daně osvobozeny. Předsedkyně ekonomické komise p. Martina Vlčková připraví metodický pokyn, který bude funkcionářům místních organizací k dispozici v IS Lipan.

 

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS