Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (únor 2019)

Vážené rybářky, vážení rybáři, 

druhé zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se konalo 21. února 2019.

  Na úvod již tradičně proběhla kontrola usnesení a předseda s jednatelem Zpč. ÚS informovali schůzi o plánu práce jednotlivých odborů a komisí. Dále výbor projednal nový návrh propagace akce na první dětskou povolenku zdarma a jednomyslně se shodl na jeho použití ve vozech a provozovnách Plzeňského městského dopravního podniku v rámci reciprocity za propagaci PMDP v soupisech rybářských revírů Zpč. ÚS ČRS.

  Výbor se usnesl na opravě formulace textu usnesení č. 10/19, které řeší  prodloužení platnosti územní roční povolenky o 10 dnů, tj. vždy do 10. 1 následujícího roku. Opravená formulace zní: „… Celoroční územní MP povolenky ČRS, Zpč. ÚS, a celosvazové a celorepublikové MP povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech Zpč. ÚS ČRS, až do 10.1 následujícího roku. Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1).

  Dalším bodem bylo delegování zástupců ÚS ČRS na nadcházející členské schůze MO ČRS. Ing. Štípek apeloval na členy VÚS, aby obsazovali zejména členské schůze, kde v posledních dvou letech nebyl přítomen delegát ÚS.

  Následně byly výboru předloženy zprávy odborů za uplynulý loňský rok. Odbor rybolovné techniky se sešel v roce 2018 dvakrát na jednání, kde byla zhodnocena uplynulá sezóna a sestaven předběžný termínový kalendář na rok 2019.  Na základě nominací z místních organizací  ZÚS byl rozšířen Odbor RT o nové zástupce - důvodem bylo bezproblémové zajištění sezóny 2019, zejména na úseku kategorie žáků a dorostu. Nově zavedený systém hospodaření všech sportovních činností přinesl zprůhlednění čerpání přidělených finančních prostředků a dá se již s určitostí říci, že vzniklý přebytek poskytuje dostatečnou rezervu na jejich činnost i  v následujících letech.

  Dalším bodem programu byla zpráva odboru čistoty vody a životního prostředí za loňský rok. Na území Západočeského územního svazu  bylo v roce 2018 hlášeno několik havárií na tocích a nádržích, sportovních a chovných rybnících. Konkrétně došlo k 11 událostem v Karlovarském kraji a ke 4 v Plzeňském kraji.

Úhyn pstruha obecného

  Zpráva reflektuje i problematiku predátorů. Velkým problémem začíná být rozšíření vyder, které jsou chráněné a v mnoha případech je prokazování škod vázáno na zpracování znaleckých posudků a doložení účinnosti opatření proti jejich vniknutí do areálů. V rybářských revírech je pak rozšíření vyder obtížně zjistitelné. Dále je tu i výskyt bobra evropského, který ničí břehové struktury a v některých případech ohrožuje bezpečnost vodních děl (hráze apod.).

Vydra říční

O zprávě odboru práce s mládeží za rok 2018 jsme vás již informovali v samostatném článku.

  Předseda ing. Jan Štípek přednesl informaci ze zasedání Republikové rady ČRS. Republiková rada ČRS jmenovala na období 2019 – 2022 předsedou odboru mládeže Republikové rady ČRS Jiřího Marka a předsedou odboru lovu ryb udicí – plavaná Radka Zahrádku. Dále Rada vzala na vědomí neočekávané oznámení Dušana Hýbnera o rezignaci na funkci předsedy hospodářského odboru, a to 4 dny před jeho prvním zasedáním, které mělo provést doporučující volbu předsedy (jeho jmenování je v kompetenci Rady). Republiková Rada ČRS zveřejnila funkcionářské odměny za rok 2018 a vyzvala ostatní územní svazy k následování – zatím tak učinil pouze Zpč. ÚS ČRS. Výbor se rovněž seznámil s přehledem předpokládaných dotací z MŠMT a MZe pro rok 2019, o něž žádá Rada ČRS. Velká část z nich je určena pro podporu dětí v místních organizacích.

  Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů a o jednání svolaném NP Šumava, jehož předmětem bude změna zonace NP a záměr na vyřazení Otavy 8A z pstruhových revírů.

  Rybářský technik a vedoucí rybářské stráže územního svazu Petr Dimitrov informoval výbor o podání stížnosti proti profesionální RS ve věci údajného pochybení při výkonu funkce. Dimitrov po interním šetření celé záležitosti, na základě vyjádření člena profesionální RS a po zhlédnutí celého nesestříhaného záznamu z kamery profesionální RS uvedl, že podle jeho názoru nedošlo ze strany RS k žádnému pochybení. Výbor vzal toto stanovisko na vědomí a uložil p. Dimitrovovi jeho zaslání obci s rozšířenou působností, která projednává danou stížnost.

 Závěrem p. Bílý informoval schůzi o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro MO Cheb na koupi vodní plochy v k.ú. Starý Rybník, ve smyslu již dříve přijatého usnesení o schválení zápůjčky.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRS